Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, 0410.337.219. UNIZO wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat UNIZO instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot UNIZO:

 

UNIZO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
ondernemingsnummer: 0410.337.219

 

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Tel: 02/2122531

privacy@unizo.be

Doeleinden van de verwerking

De gegevens die u aan ons doorgeeft in het kader van de wedstrijd ‘KMO van het jaar’ hebben wij nodig om uw deelname aan de wedstrijd te kunnen uitvoeren. De gegevens die u ingeeft wanneer u een potentiële deelnemer aan ons voorstelt via onze website, verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om tijdens het verloop van de wedstrijd te kunnen nagaan hoe de kandidatuur is verlopen.

 

Bij het bezoek aan onze website worden vanuit ons gerechtvaardigd belang om de website te laten werken een aantal essentiële cookies gebruikt. Daarnaast verwerken wij eveneens niet noodzakelijke cookies, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Voor alle verwerkingen met betrekking tot cookies, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, met uitzondering van PwC die uw gegevens krijgt in het kader van de begeleiding die zij uitvoeren binnen de wedstrijd (niet-commercieel). UNIZO maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals softwareleveranciers, alsook aan interne werkingen van UNIZO (UNIZO -provincies en lokale verenigingen, doelgroepwerkingen van UNIZO) maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen de context mogen gebruiken waarvoor ze verkregen werden, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die u in het kader van de wedstrijd ingeeft, worden na afloop van de wedstrijd verwijderd. De gegevens die u ingeeft wanneer u een potentiële kandidaat voorstelt op onze website, worden eveneens na afloop van de wedstrijd verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

 

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan privacy@unizo.be.

 

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via onze uitschrijfpagina of via privacy@unizo.be. UNIZO zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.  

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).