Wedstrijdreglement KMO van het Jaar 2023

Artikel 1.
De wedstrijd KMO van het Jaar wordt jaarlijks ingericht door UNIZO vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.


Artikel 2.
Aan de volgende deelnamevoorwaarden moet voldaan worden om te kunnen deelnemen aan KMO van het Jaar:

 • Een onderneming gevestigd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een onderneming die minstens 5 jaar actief is.
 • Een onderneming waar minimum 10 personen en maximum 250 personen werkzaam zijn op basis van de laatste sociale balans (FTE’s)
 • Een onderneming waarvan de jaaromzet €50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal van €43 miljoen niet overschrijdt.
 • Een onderneming waarvan de meerderheid van de aandelen niet in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen.  
 • Een onderneming die niet bestaan uit groepen van vennootschappen.
 • VZW's worden uitgesloten van deelname.

 

Artikel 3.

De provinciale én nationale KMO van het Jaar wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties inzake financieel beleid, innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie e.a.

 

Artikel 4.
Aan de volgende deelnamevoorwaarden moet voldaan worden om te kunnen deelnemen aan provinciale Beloftevolle KMO van het Jaar:

 • Een onderneming die maximum vijf jaar actief zijn in hoofdberoep.
 • Een onderneming waar het beloftevolle aspect van de onderneming sterk tot uiting komt in één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering (zie art 3).
 • Een onderneming met uitgesproken groei-ambities voor de komende drie jaar.

 

Artikel 4.1

De categorie Beloftevolle KMO van het Jaar wordt enkel provinciaal georganiseerd.

 
Artikel 5.
De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

 

Artikel 5.1

Deze persoon verbindt zich er toe om gedurende het volledige traject beschikbaar te zijn voor presentaties, interviews en ander content gerelateerde zaken van de campagne KMO van het Jaar.


Artikel 5.2
De aanvraag tot deelname aan de KMO van het Jaar en de Beloftevolle KMO van het Jaar gebeurt enkel en uitsluitend door verzending van het registratieformulier op de campagnewebsite www.unizokmovanhetjaar.be. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname en is pas definitief ingeschreven als hij/zij een e-mail van de organisator heeft ontvangen waarin de inschrijving wordt bevestigd. Inschrijvingen via mail worden niet als officieel beschouwd.

 

Artikel 5.3

Het deelnameformulier moet uiterlijk op vrijdag 13 september 2024 middernacht definitief ingediend worden via de campagnewebsite. 


De deelnemer kan bewijsstukken zoals balanstotalen en jaarrekeningen toevoegen aan het deelnameformulier. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt.

UNIZO heeft het recht elke deelnemer tijdens de procedure uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is.

 

Artikel 5.4

Op aanvraag moet de deelnemer de laatste drie jaarrekeningen voorleggen. Indien de laatste jaarrekening nog niet officieel werd neergelegd, zal de deelnemer deze jaarrekening toevoegen bij het deelnameformulier. Kandidaten zijn uitgezonderd indien zij nog geen drie afgesloten jaarrekeningen achter de rug hebben.

 

Artikel 6.
Verloop van de wedstrijd:

 

Fase 1: tot 13 september 2024: kandidaatstellingen en indienen deelnameformulieren. 

 

Fase 2: 13 september - 15 oktober: provinciale jureringen
De provinciale jurering: per provincie worden de kandidatuurstellingen gegroepeerd en vervolgens gescreend. Uit het totaal aantal inzendingen volgt dan een shortlist van maximaal 3 kmo’s per categorie (beloftevolle en kmo van het jaar) per provincie. Zij mogen naar de provinciale uitreiking in hun eigen provincie.

 

Fase 3: 19 september – 30 oktober:

bedrijfsbezoeken en/of Pitches: Eens de drie provinciale finalisten voor de shortlist bepaald zijn, worden bedrijfsbezoeken en/of pitchings ingepland alsook video-opnames, waarna de jury beslist welke van de drie, de provinciale winnaar is.

 

De provinciale jury bestaat minimaal uit:

 • Provinciale UNIZO-voorzitter/directie
 • Vorige provinciale winnaars kmo van het jaar
 • Verantwoordelijke provinciale UNIZO kmo werking
 • Afgevaardigde (c-level) per structurele -/projectpartners

 

 

Fase 4: Provinciale uitreiking kmo van het jaar en beloftevolle kmo van het jaar

De provinciale uitreikingen zijn allemaal fysieke evenementen, gegeven dat de op dat moment geldende coronamaatregelen dat toelaten.

 

Deze zullen plaatsvinden op: data worden nog vastgelegd

 • West-Vlaanderen: 
 • Antwerpen: 
 • Oost-Vlaanderen: 
 • Limburg: 
 • Vlaams-Brabant: 

 

Fase 5:  zaterdag 19 november 12u00 - zondag 27 november 23u59:
Publieksstemming: Voor de nationale verkiezing creëren we nog wat extra aandacht door een publieksstemming te laten doorgaan (enkel voor de categorie kmo van het jaar). De deelnemende bedrijven kunnen op deze manier campagne voeren en hun supporters aansporen om door middel van sms of mailing hun kmo naar de top te stemmen. Dit telt mee voor 15% van de eindscore.

 

 

Fase 6: maandag 11 november 2024:
Nationale pitching: De vijf provinciale kmo’s komen hun kmo voorstellen voor een vakjury op het hoofdkantoor van UNIZO (Willebroekkaai 37, 1000 Brussel) welke dan die dag de nationale winnaar kiest.

 

De nationale jury bestaat uit:

 • Onafhankelijke juryvoorzitter
 • Voorzitter stuurgroep UNIZO kmo werking
 • Vorige nationale winnaars (beloftevolle) kmo van voorbije jaren
 • Afgevaardigden structurele -/projectpartners van directieniveau die voeling heeft met het ondernemerschap

 

Fase 7: 26 november 2024:
Prijsuitreiking van de nationale winnaar kmo van het jaar 2024 op Topseminar - Antwerpen.

 

Elke kandidaat houdt zich aan de timing en houdt deze tijdstippen ten allen tijde vrij.


Artikel 7.
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Deze heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten opvragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk en er is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.


Artikel 8.

Op provinciaal niveau zal de provinciale jury stemmen en beslissen.

De nationale verkiezing zal in twee fases verlopen:

 • Publieksstemming : goed voor 15% van het totaalpunt
 • De nationale pitching (20 minuten pitch – 10  minuten Q&A: goed voor 85% van het totaalpunt

 

Bij ex aequo is de score van het publiek doorslaggevend. Deze publieksstemming start vanaf maandag 30 oktober tot vrijdag 10 november 2023.


Artikel 9.
De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.


Artikel 10.

De deelname aan de wedstrijd is kosteloos. Dit staat los van eventueel zelf ondernomen marketing of communicatie acties.

 

Artikel 10.1
Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren, is het de kandidaten niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in natura te schenken voor de werving van stemmen. De kandidaat onthoudt zich bovendien zowel tijdens als na de wedstrijd van deloyale handelingen of verklaringen ten aanzien van de organisatie of andere kandidaten.


Artikel 11.
De gegevens die u aan ons doorgeeft, heeft UNIZO nodig om uw deelname aan de wedstrijd te kunnen verwerken. Zonder deze gegevens kan UNIZO de deelname niet verwerken, en kan de kandidaat zich niet inschrijven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële partners van de wedstrijd. UNIZO bewaart de betrokken persoonsgegevens tot 1 jaar na het einde van de wedstrijd. De gegevens worden op geen enkel moment doorgegeven aan partijen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De betrokkene heeft mits bewijs van de identiteit (kopie van de identiteitskaart) steeds het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die UNIZO verwerkt, deze te rectificeren, te laten wissen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of om de gegevens te laten overdragen, op eenvoudig verzoek via privacy@unizo.be. Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking kunnen gericht worden aan Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).


Artikel 11.1
De kandidaat engageert zich om de vermeldingen in verband met de verwerking zoals beschreven in artikel 12 en 12.1 ook te communiceren aan eventuele medewerkers wiens persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd worden verwerkt ( bijvoorbeeld in beeldopnames), alsook het feit dat de betrokken medewerkers zich steeds kunnen verzetten tegen dergelijke verwerking via privacy@unizo.be.


Artikel 11.2
Wie door de jury genomineerd wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële en andere nuttige gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd kmo van het jaar. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt.
 

Artikel 12.
De KMO van het Jaar is dé kmo- award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling. De provinciale en nationale KMO’s van het Jaar mogen gedurende één jaar, de titel 'provinciale/nationale kmo van het Jaar “ dragen. Daarbij kan gedurende dezelfde periode ook het logo van de kmo van het Jaar worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket aangeboden door UNIZO en haar partners KBC en Liantis.

 

... alle provinciale laureaten KMO van het Jaar winnen hierbij:

 

 • Award met vermelding 'Provinciale KMO van het Jaar 2024'
 • Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO).
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen
 • 2 tickets voor het Topseminar waar de nationale laureaat zal worden uitgereikt + 2 tickets voor het Topseminar van het komende jaar.

 

 …alle provinciale laureaten, Beloftevolle KMO van het Jaar, winnen hierbij:

 

 • Award met vermelding 'Beloftevolle Provinciale KMO van het Jaar 2024'
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen

 

Eén hoofdprijs, Nationale KMO van het Jaar:

 

 • Award en officieel gebruik maken van titel ‘KMO van het Jaar 2024’
 • Professionele bedrijfsfilm te gebruiken in alle communicatie
 • Meet & greet met Jan Jambon
 • Voucher ter waarde van 2.000 euro voor deelname aan een opleiding van de UNIZO Ondernemersacademie.
 • Voucher ter waarde van 2.000 euro voor oprichting van een UNIZO KMO Adviesraad (8 vergaderingen met 3 adviseurs of 12 vergaderingen met 2 adviseurs)

 • Vouchter ter waarde van 6.000 euro voor een cybersecurity-verbeteringstraject bestaande uit 5 mandagen expertise aangepast aan de behoeften van het bedrijf, de aangeboden diensten kunnen omvatten: Externe Pentesting, Interne Pentesten, Kwetsbaarheidsbeoordelingen, externe voetafdrukken, configuratietests, ...

  uitgevoerd door Cresco.

 • Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

 

Artikel 13.
Deze wedstrijd groeit voort uit de Hermesprijs en de Laureaat kmo Ondernemer 2006. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden door de deelnemende onderneming.


Artikel 14.
Wie deelneemt aan de KMO van het Jaar 2024 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.