Reglement UNIZO KMO Laureaat 2018

Reglement KMO van het jaar 2018


Voor de editie KMO van het jaar 2018 geldt volgend reglement:


Artikel 1.
De wedstrijd KMO van het jaar’ wordt jaarlijks ingericht door UNIZO vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.


Artikel 2.
De deelname is exclusief voorbehouden aan KMO's gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder KMO wordt verstaan 'een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen € of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen € niet overschrijdt'. Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.


Artikel 3.
De provinciale én nationale KMO van het jaar wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties inzake innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, financieel beleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie e.a.


Artikel 4.
Elke deelnemer die maximum vijf jaar actief is in hoofdberoep, kan zich kandidaat stellen voor de provinciale én nationale verkiezing van de Beloftevolle KMO van het jaar. Dit beloftevolle aspect van de onderneming komt sterk tot uiting in één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering (zie art 3). Daarnaast uit zich dit ook in uitgesproken groei-ambities van de ondernemer gedurende de komende drie jaar. Richtcijfers die hierbij als kapstok kunnen gebruikt worden, zijn: ambitie om te groeien in tewerkstelling van minstens 5 medewerkers in de komende 3 jaar en/of de ambitie om jaarlijks de omzet met minstens 15 à 20% te laten groeien. Men kan slechts voor één van de twee prijzen (KMO van het jaar of Beloftevolle KMO van het jaar) kandidaat zijn: indien men minder dan 5 jaar actief is (opstartdatum na 1 januari 2013) is men bijgevolg automatisch en enkel kandidaat voor Beloftevolle KMO van het jaar.


Artikel 5.
De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.


Artikel 5.1.
De aanvraag tot deelname aan de KMO van het jaar en de Beloftevolle KMO van het jaar gebeurt enkel en uitsluitend door verzending van registratieformulier via de website www.unizokmovanhetjaar.be/deelnemen. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin de inschrijving wordt aanvaard. Inschrijvingen via mail worden niet als officieel beschouwd. Nadien krijgt u van een UNIZO collega het deelname formulier persoonlijk doorgestuurd.

Het deelnameformulier moet uiterlijk op vrijdag 31 augustus 2018 om middernacht  definitief ingediend worden via de website. Dit kan via het eigen verkregen profiel via de login button (rechtsboven op de campagnepagina). De deelnemer kan bewijsstukken toevoegen aan het deelnameformulier. Uitsluitend bewijsstukken die via de website worden doorgestuurd, worden aanvaard. Hij/zij garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt. UNIZO heeft het recht elke deelnemer tijdens de procedure uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is. Een dossier dient voor vrijdag 31 augustus 2018, middernacht, definitief ingestuurd te worden. Dit kan via de reeds gekende manier (inloggen - deelnameformulier indienen/beheren - bestand uploaden). Verwijder eerst de oude versie en zorg ervoor dat het laatste, definitieve dossier opgeladen is.
Dossiers die na vrijdag 31 augustus 2018 nog open staan, worden automatisch gesloten en als definitief erkend. Ook hier zijn geen verdere aanpassingen meer mogelijk.


Artikel 5.2.
Elke deelnemer kan zich bij het invullen van zijn/haar dossier laten begeleiden door PwC. Deze ondersteuning wordt gratis aangeboden en moet aangevraagd worden wanneer de deelnemer zijn/haar deelname bevestigt. De deelname aan de wedstrijd is eveneens kosteloos. Indien men van deze begeleiding wenst gebruik te maken, vinkt de kandidaat dit in het deelnameformulier aan. Deze ondersteuning geeft geen zekerheid tot selectie van dossier voor de wedstrijd ‘Beloftevolle KMO van het jaar of KMO van het jaar’.


Artikel 5.3.
Op aanvraag moet de deelnemer de laatste drie neergelegde jaarrekeningen kunnen voorleggen. Indien de laatste jaarrekening nog niet officieel werd neergelegd, zal de deelnemer deze jaarrekening toevoegen bij het deelnameformulier. Kandidaten voor de wedstrijd 'Beloftevolle KMO van het jaar' zijn hiervoor uitgezonderd indien zij nog geen drie afgesloten jaarrekeningen achter de rug hebben.


Artikel 6.
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.


Artikel 6.1.
Naast de jurering door de jury levert een stemming door het publiek de overige 15% van de score bij de Nationale verkiezing. Dit is niet het geval bij de provinciale verkiezing. Bij ex aequo is de score van het publiek doorslaggevend. Deze publieksstemming start vanaf vrijdag 19 oktober 2018, 12u00.


Artikel 6.2.
De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.


Artikel 6.3
Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren, is het de kandidaten niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in natura te schenken voor de werving van stemmen. De kandidaat onthoudt zich bovendien zowel tijdens als na de wedstrijd van deloyale handelingen of verklaringen ten aanzien van de organisatie of andere kandidaten.


Artikel 7.
Verloop van de wedstrijd.
De wedstrijd verloopt in 9 verschillende fases:

 • Fase 1: 14 mei - 15 augustus 2018 - Voordracht/Kandidatuurstelling
 • Fase 2: tot en met 15 augustus 2018: Opstelling en indiening van het dossier
 • Fase 3: Tussen 15 - 31 augustus:  Screening en (persoonlijke) afspraak PwC
 • Fase 4:  1- 30 september:  Beraadslaging van de provinciale jury 
 • Fase 5 : 5 oktober 2018 : Bekendmaking shortlist provinciale KMO's van het jaar
 • Fase 6: 1- 12 oktober 2018 : Bedrijfsbezoeken jury - provinciale KMO's van het jaar
 • Fase 7: Donderdag 18 oktober 2018: Bekendmaking van de provinciale Beloftevolle KMO's en KMO's van het jaar 2018
 • Fase 8: vanaf 19 oktober 2018 om 12u: Publieksstemming nationale finalisten via de website www.unizokmovanhetjaar.be. (zie art. 6.1 - 6.2)
 • Fase 9: vrijdag 16 november - Bedrijfsbezoek in kader van Dag van de Ondernemer
 • Fase 10: Woensdag 21 november 2018 - Nationale pitching (locatie wordt nog medegedeeld)
 • Fase 11: Woensdag 28 november 2018: Prijsuitreiking van de nationale Beloftevolle KMO en KMO van het jaar 2018

Elke kandidaat houdt zich tot aan timing en houdt deze tijdstippen ten allen tijde vrij. 


Artikel 8.
UNIZO vraagt aan elke kandidaat de toestemming om de persoonsgegevens die de kandidaten moeten doorgeven bij de inschrijving of tijdens de wedstrijd, te verwerken binnen het kader van deze wedstrijd. Zonder deze toestemming kan UNIZO de deelname niet verwerken, en kan de kandidaat zich niet inschrijven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële partners van de wedstrijd. UNIZO bewaart de betrokken persoonsgegevens tot 10 jaar na het einde van de wedstrijd ( dit is de periode binnen dewelke eventuele rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld). De gegevens worden op geen enkel moment doorgegeven aan partijen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De betrokkene heeft mits bewijs van de identiteit ( kopie van de identiteitskaart) steeds het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die UNIZO verwerkt, deze te rectificeren, te laten wissen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of om de gegevens te laten overdragen, op eenvoudig verzoek via info@unizo.be. Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking kunnen gericht worden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Artikel 8.1
Indien de kandidaat op het inschrijvingsformulier aangeeft zich te willen laten begeleiden door PwC, treedt PwC op als verwerker van de persoonsgegevens die in dat kader worden verzameld omdat ze nodig zijn om de begeleiding mogelijk te maken. Eventuele vragen of bemerkingen in verband met de verwerking van gegevens door PwC kunnen rechtstreeks aan PwC worden gesteld, of aan info@unizo.be.


Artikel 8.2
De kandidaat engageert zich om de vermeldingen in verband met de verwerking zoals beschreven in artikel 8 en 8.1 ook te communiceren aan eventuele medewerkers wiens persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd worden verwerkt ( bijvoorbeeld in beeldopnames), alsook het feit dat de betrokken medewerkers zich steeds kunnen verzetten tegen dergelijke verwerking via info@unizo.be.


Artikel 8.3
Wie door de jury genomineerd wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële en andere nuttige gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd KMO van het jaar 2018. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt.

Artikel 9.
De KMO van het jaar is dé KMO- award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling. De provinciale en nationale KMO’s van het jaar mogen gedurende één jaar, de titel 'provinciale/nationale KMO van het jaar 2018' of 'provinciale/nationale Beloftevolle KMO van het jaar 2018' dragen, daarbij kan gedurende dezelfde periode ook het logo van de KMO van het jaar worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket aangeboden door UNIZO en haar partners KBC, Proximus, Liantis en PwC

... alle provinciale KMO Laureaten en Beloftevolle KMO's winnen erbij:

 • Award met vermelding 'Provinciale KMO Laureaat of Beloftevolle KMO 2018'
 • Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering
 • Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige en 'ere-KMO Laureaten'
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen
 • 5 tickets (twv €4000) voor de Nationale uitreiking

Eén hoofdprijs... Nationale KMO Laureaat:

 • Award en officieel gebruik maken van titel KMO van het jaar 2018
 • Professionele bedrijfsfilm
 • Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering
 • Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

... en een categorie: Nationale Beloftevolle KMO van het jaar:

 • Award en officieel gebruik maken van titel met vermelding 'Beloftevolle KMO 2018
 • Professionele fotoreportage
 • Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering
 • Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO
 • Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO
 • Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen
 • Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

Artikel 10.
Deze wedstrijd groeit voort uit de Hermesprijs en de Laureaat KMO Ondernemer 2006. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden door de deelnemende onderneming.


Artikel 11.
Wie deelneemt aan de KMO van het jaar 2018 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.