KMO van het Jaar - Wedstrijdreglement

Reglement KMO van het Jaar 2019

Voor de editie KMO van het Jaar 2019 geldt volgend reglement:


Artikel 1.
De wedstrijd KMO van het Jaar’ wordt jaarlijks ingericht door UNIZO vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.


Artikel 2.
De deelname is exclusief voorbehouden aan KMO's gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder KMO wordt verstaan 'een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen € of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen € niet overschrijdt'. Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.


Artikel 3.
De provinciale én nationale KMO van het Jaar wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties inzake financieel beleid, innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie e.a.


Artikel 4.

KMO van het Jaar bevat drie verschillende categorieën:

-        KMO Maakbedrijf van het Jaar (4.1)

-        KMO Dienstenbedrijf van het Jaar (4.2)

-        Beloftevolle KMO van het Jaar (4.3)

 

Artikel 4.1

1. Onder de categorie KMO Maakbedrijf van het Jaar verstaan we:

Een kmo dat waarde of gebruikswaarde toevoegt door het, al dan niet bewust veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen te verkrijgen of te behouden.

Simpelweg: een KMO dat waarde toevoegt aan een fysiek product om zo tot een nieuw deel of eindproduct te komen.

 

Enkele voorbeelden:

Standenbouwers, schrijnwerkers, vleesproductiebedrijven, 3D printing,…

 

Artikel 4.2

De categorie KMO Dienstenbedrijf van het Jaar.

 “Een bedrijf dat zich toespitst op een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd.

 

Enkele voorbeelden:

Adviesbureaus, sociale media ondersteuning, auditors, datamanagement tool ontwikkelaars, eventbureau,

 

Artikel 4.3
Zowel de maak- als dienstenbedrijven (zie art 4.1 en art 4.2) die maximum vijf jaar actief zijn in hoofdberoep, kunnen zich kandidaat stellen voor de van de Beloftevolle KMO van het Jaar. Dit beloftevolle aspect van de onderneming komt sterk tot uiting in één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering (zie art 3). Daarnaast uit zich dit ook in uitgesproken groei-ambities van de ondernemer gedurende de komende drie jaar. Richtcijfers die hierbij als kapstok kunnen gebruikt worden, zijn: ambitie om te groeien in tewerkstelling van minstens 5 medewerkers in de komende 3 jaar en/of de ambitie om jaarlijks de omzet met minstens 15 à 20% te laten groeien.

 

Artikel 5.

Men kan slechts voor één van de drie prijzen (KMO Maak - Dienstenbedrijf van het Jaar of Beloftevolle KMO van het Jaar) kandidaat zijn. Indien men minder dan 5 jaar actief is (opstartdatum na 1 januari 2014) is men bijgevolg automatisch en enkel kandidaat voor Beloftevolle KMO van het Jaar.

 

Artikel 5.1

Indien de kandidaat zich actief stelt in zowel de productie- als dienstensector, krijgt hij/zij de mogelijkheid om, bij de kandidatuurstelling, zelf aan te geven waar hij/zij de focus wil leggen. De kandidaat wordt dan beoordeeld op basis van de bijhorende criteria in de desbetreffende categorie. De organisator, UNIZO vzw, behoudt het recht om in onderling overleg een kandidaat een andere categorie toe te wijzen.


Artikel 6.
De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

 

Artikel 6.1

Deze persoon verbindt zich er toe om gedurende het volledige traject, bepaald in onder vermelde tijdslijn , beschikbaar te zijn voor presentaties, interviews en ander content gerelateerde zaken van de campagne KMO van het Jaar.


Artikel 6.2
De aanvraag tot deelname aan de KMO van het Jaar en de Beloftevolle KMO van het Jaar gebeurt enkel en uitsluitend door verzending van het registratieformulier via het tabblad Deelnemen. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname en is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen waarin de inschrijving wordt aanvaard.  Nadien krijg je van een UNIZO collega het deelnameformulier persoonlijk doorgestuurd. Inschrijvingen via mail worden niet als officieel beschouwd.

 

Artikel 6.3

Het deelnameformulier moet uiterlijk op zondag 1 september 2019 om middernacht definitief ingediend worden via de campagne website. Dit kan door in te loggen via de login button rechtsboven de campagnewebsite. De deelnemer kan bewijsstukken zoals balanstotalen en jaarrekeningen toevoegen in het eigen profiel. Uitsluitend bewijsstukken die via de website worden doorgestuurd, worden aanvaard. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt. UNIZO heeft het recht elke deelnemer tijdens de procedure uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is.
Dossiers die na zondag 1 september 2019 nog open staan, worden automatisch gesloten en als definitief erkend. Ook hier zijn geen verdere aanpassingen meer mogelijk. De laatste geüploade versie telt.

 
Artikel 6.4
Elke deelnemer heeft recht op een coaching van PwC. Deze ondersteuning is gratis en wordt standaard aangeboden aan alle deelnemers KMO van het Jaar. Zij zullen zich vooral richten op het financiële luik van de organisatie. Deze coaching geeft geen zekerheid tot selectie van dossier voor de wedstrijd ‘Beloftevolle KMO van het Jaar of KMO Maak /Dienstenbedrijf van het Jaar.

 

Artikel 6.5

Op aanvraag moet de deelnemer de laatste drie neergelegde jaarrekeningen kunnen voorleggen. Indien de laatste jaarrekening nog niet officieel werd neergelegd, zal de deelnemer deze jaarrekening toevoegen bij het deelnameformulier. Kandidaten voor de wedstrijd 'Beloftevolle KMO van het Jaar' zijn hiervoor uitgezonderd indien zij nog geen drie afgesloten jaarrekeningen achter de rug hebben.

 

Artikel 7.
Verloop van de wedstrijd (ook te raadplegen via wedstrijdverloop).


Fase 1: Tot en met 8 juli 2019 - Voordracht/Kandidatuurstelling

Fase 2: tussen 8 juli en 31 augustus 2019 -Opstelling en indiening van het dossier

Fase 3: 31 augustus 2019 - definitief dossier indienen

Fase 4: 1 - 15 september 2019 - Beraadslaging van de provinciale jury

Fase 5 : 16 september 2019 : Bekendmaking shortlist provinciale KMO's van het Jaar

Fase 6: 16 september - 16 oktober 2019 : Bedrijfsbezoeken jury - provinciale KMO's van het Jaar

Fase 7: Donderdag 24 oktober 2019: Bekendmaking van de provinciale winnaars

Fase 8: vanaf vrijdag 25 oktober 2019 om 12u: Publieksstemming nationale finalisten via de website www.unizokmovanhetjaar.be

Fase 9: vrijdag 22 november 2019 - Bedrijfsbezoek in kader van Dag van de Ondernemer

Fase 10: Woensdag 20 en donderdag 21 november 2019 - Nationale pitching (locatie wordt nog medegedeeld)

Fase 11: Woensdag 4 december 2019: Prijsuitreiking van de nationale winnaars KMO van het Jaar 2019

 

Elke kandidaat houdt zich aan de timing en houdt deze tijdstippen ten allen tijde vrij. 


Artikel 8.
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Deze heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten opvragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk en er is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.


Artikel 9.
Op provinciaal niveau zal er enkel een punt toegekend worden door de provinciale jury.

De nationale verkiezing zal in twee fases verlopen:

1)     Publieksstemming : goed voor 15% van het totaalpunt

2)     De nationale pitching (10 minuten pitch – 5 minuten Q&A: goed voor 85% van het totaalpunt

a.      Woensdag 20 november: Beloftevolle KMO en Maakbedrijf van het Jaar

b.      Donderdag 21 november: KMO Dienstenbedrijf van het Jaar

 

Bij ex aequo is de score van het publiek doorslaggevend. Deze publieksstemming start vanaf vrijdag 25 oktober 2019, 12u00 en loopt tot dinsdag 19 november 23u59.


Artikel 10.
De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.


Artikel 11.

De deelname aan de wedstrijd is eveneens kosteloos. Dit staat los van eventueel zelf ondernomen marketing of communicatie acties.

 

Artikel 11.1
Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren, is het de kandidaten niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in natura te schenken voor de werving van stemmen. De kandidaat onthoudt zich bovendien zowel tijdens als na de wedstrijd van deloyale handelingen of verklaringen ten aanzien van de organisatie of andere kandidaten.


Artikel 12.
UNIZO vraagt aan elke kandidaat de toestemming om de persoonsgegevens die de kandidaten moeten doorgeven bij de inschrijving of tijdens de wedstrijd, te verwerken binnen het kader van deze wedstrijd. Zonder deze toestemming kan UNIZO de deelname niet verwerken, en kan de kandidaat zich niet inschrijven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële partners van de wedstrijd. UNIZO bewaart de betrokken persoonsgegevens tot 10 jaar na het einde van de wedstrijd ( dit is de periode binnen dewelke eventuele rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld). De gegevens worden op geen enkel moment doorgegeven aan partijen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De betrokkene heeft mits bewijs van de identiteit ( kopie van de identiteitskaart) steeds het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die UNIZO verwerkt, deze te rectificeren, te laten wissen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of om de gegevens te laten overdragen, op eenvoudig verzoek via info@unizo.be. Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking kunnen gericht worden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Artikel 12.1
PwC treedt op als verwerker van de persoonsgegevens die in dat kader worden verzameld omdat ze nodig zijn om de coaching mogelijk te maken. Eventuele vragen of bemerkingen in verband met de verwerking van gegevens door PwC kunnen rechtstreeks aan PwC worden gesteld, of aan info@unizo.be.


Artikel 12.2
De kandidaat engageert zich om de vermeldingen in verband met de verwerking zoals beschreven in artikel 12 en 12.1 ook te communiceren aan eventuele medewerkers wiens persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd worden verwerkt ( bijvoorbeeld in beeldopnames), alsook het feit dat de betrokken medewerkers zich steeds kunnen verzetten tegen dergelijke verwerking via info@unizo.be.


Artikel 12.3
Wie door de jury genomineerd wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële en andere nuttige gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd KMO van het Jaar. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt.
 

Artikel 13.
De KMO van het Jaar is dé KMO- award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling. De provinciale en nationale kmo’s van het jaar mogen gedurende één jaar, de titel 'provinciale/nationale KMO Maak/dienstenbedrijf van het Jaar “ of 'provinciale/nationale Beloftevolle KMO van het Jaar' dragen, daarbij kan gedurende dezelfde periode ook het logo van de KMO van het Jaar worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket aangeboden door UNIZO en haar partners KBC, Proximus, Liantis, PwC en TNT

 

... alle provinciale KMO Laureaten en Beloftevolle KMO's winnen erbij:

 

Award met vermelding 'Provinciale KMO Maak/Dienstenbedrijf van het Jaar of Beloftevolle KMO van het Jaar2019'

Professioneel bedrijfsfilmpje te gebruiken in alle communicatie

Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering

Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige en 'ere-KMO Laureaten'

Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO

Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen

Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

2 tickets (twv €1600) voor de Nationale uitreiking

 

Eén hoofdprijs... Nationale KMO Maak/dienstenbedrijf van het Jaar en Beloftevolle KMO van het Jaar:

 

Award en officieel gebruik maken van titel KMO van het j-Jaar 2019

Professionele bedrijfsfilm te gebruiken in alle communicatie

Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) en Minister-President van de Vlaamse Regering

Bedrijfsbezoek van een politicus op de Dag van de Ondernemer

Voucher voor een UNIZO begeleiding (in samenspraak met een UNIZO coach)

Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huisige 'ere-KMO Laureaten'

Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO

Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO

Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen

Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

2 tickets (twv €1600) voor de Nationale uitreiking

 

Artikel 14.
Deze wedstrijd groeit voort uit de Hermesprijs en de Laureaat KMO Ondernemer 2006. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden door de deelnemende onderneming.


Artikel 15.
Wie deelneemt aan de KMO van het Jaar 2019 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.